fbpx

Felhasználási és szerződési feltételek

A GEM weboldalán (https://garysenglishmethod.com) történő szolgáltatás megrendelése során a szolgáltatást megrendelő tanuló a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten elfogadja a GEM szolgáltatás nyújtására vonatkozó alábbi általános szerződési feltételeket (ÁSZF)

(1) Az angol nyelvi oktatást tartalmazó online szellemi termék felhasználására (a továbbiakban „Online Felület”) és hozzá kapcsolódó személyes támogatási szolgáltatás (a továbbiakban „Támogatás”) nyújtására (együttesen a továbbiakban: „Kurzus”) irányuló jogviszony Kovács Gergely (a továbbiakban: „Gary”) egyéni vállalkozó (adószám: 55316295-1-31) és a szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: „Tanuló”) között jön létre.

A Kurzusban a Tanuló megismerheti, elsajátíthatja és alkalmazhatja azokat a hatékony módszereket, amelyekkel Gary alapszintű angol nyelvismeretről indulva 87%-os komplex felsőfokú nyelvvizsgát tett csupán 1 év után, 3 év tanulás után pedig már tolmács-fordítóként vállalhatott munkát.

Az Online Felület tartalmazza a Kurzus minden oktatási módszerét, know-how-ját, oktatási tananyagát, és egyéb szellemi alkotását, melyek 100%-ban azonosak azokkal az anyagokkal, melyeket Gary használt a saját fejlődésének megteremtéséhez. Alapfok (B1) szint alatti tanulók a Program megkezdése előtt egy 6 hónapos, anyanyelvű mentor által biztosított alapozó képzésen kell részt vegyenek. Ezalatt alapértelmezetten az anyanyelvű mentor nyújt Támogatást, de a tanuló kérdéseivel Gary-t is felkeresheti. A „sztenderd” GEM Program az alapozó képzés után kezdődik. Az alapozó képzéssel meghosszabbított Kurzus esetén is az ÁSZF soron következő pontjai mérvadók.

A Támogatás keretében a Kurzus kezdő időpontjától – alapértelmezetten – 10 hónapon keresztül biztosított a Tanuló részére, hogy az általa napi rendszerességgel beküldött feladatokra érdemi visszajelzéseket kap. A Támogatás során Tanuló a Kurzus programjával kapcsolatos valamennyi felmerülő kérdésére választ kap. A Támogatás továbbá heti egy személyes konzultációs lehetőséget is biztosít a Tanuló részére, valamint 24 magánórát anyanyelvű mentorral, illetve a Kurzus során meghirdetett egyéb produktivitási képzésekre ad lehetőséget. 

A kérdéseket a Tanuló kizárólag a Telegram üzenetküldő szoftver segítségével teheti fel, más kommunikációs csatornán küldött kérdésekre a GEM csapata nem köteles válaszolni.

A Kurzus kizárólag a Támogatás egyidejű megrendelésével vásárolható meg. Ha a Tanuló csak részben vagy egyáltalán nem veszi igénybe a Támogatást, e körülmény nem érinti a Kurzus díjának mértékét.

(2) A Kurzusban részt venni kívánók előzetesen egy ingyenes konzultáción vesznek részt, ahol teljes tájékoztatást kapnak a Kurzus tartalmáról, és a kapcsolódó szolgáltatások, termékek köréről. A Kurzus pontos részleteinek előzetes megismerésére kizárólag az ingyenes konzultáció nyújt lehetőséget. Ingyenes konzultációra a következő linken lehet jelentkezni: https://garysenglishmethod.com/kerdoiv

Gary fenntartja magának a jogot, hogy akár indokolás nélkül döntsön a Kurzuson részt venni kívánó személy Kurzusra való alkalmassága tekintetében. Gary-vel szemben arra alapozva nem érvényesíthető semmilyen igény, ha egy Kurzuson részt venni kívánó személyt a Kurzuson való részvételre alkalmatlannak minősít.

(3) Ha az előzetes konzultáció alapján a jelentkező alkalmas a Kurzuson való részvételre, és a Kurzus, valamint a részvételi feltételek megismerése után a Kurzuson való részvétel mellett dönt, úgy részére elektronikus levélben megküldésre kerül a fizetési/regisztrációs link, amellyel véglegesítheti a regisztrációját, illetve teljesítheti a Kurzus díjának megfizetését.

A Kurzusra való regisztráció kizárólag akkor hatályosul, ha a Tanuló az érintett jelölő négyzet kipipálásával kifejezetten elismeri, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et, illetve, ha a Kurzus díját – részletfizetés esetén annak első részletét – megfizette. Az ÁSZF elfogadása, és/vagy fizetés nélkül a Kurzus informatikai rendszere nem engedi véglegesíteni a Tanuló regisztrációját.

Részletfizetés kizárólag bankkártyás fizetés esetén válaszható, és a havi részlet a Stripe rendszerén keresztül kerül automatikus levonásra. A havi részlet levonásához a Tanuló engedélye nem szükséges.

A fizetés után a Tanuló – általában pár percen belül – megkapja az Online Felülethez való hozzáférési adatokat, amihez a honlapon bejelentkezve férhet hozzá.

(4) A GEM csapata az előzetes konzultáció alkalmával a Tanuló részére meghatározásra került, közösen kitűzött nyelvtanulási célok (a továbbiakban: „Cél”) elérésére a következők szerint garanciát vállal.

Ha a Tanuló minden, a Kurzus során számára előírt feladatot elvégez (általában napi 45-120 perc az adott modultól és a Céltól függően), ám ennek ellenére sem sikerül elérnie a kitűzött Célt, úgy a Támogatás időtartamának lejártát követő 6 hónapon belül további 60 napig ellenérték nélkül Támogatásban részesül. Ez a garancia kizárólag akkor érvényesíthető, ha a Cél konkrétan meghatározásra került (például nyelvvizsga, angol források feldolgozásának képessége stb.), a „Jól akarok beszélni angolul” ugyan Célként elfogadható, de szubjektív jellege miatt a garancia tekintetében nem értelmezhető.

A programot e feltételek mellett teljesítő Tanulók számára a GEM csapata – Céltól függetlenül – azt is valószínűsíti, hogy többé nem lesz szükségük angoltanárra a fejlődésükhöz. Ha mégis, úgy a GEM csapatához ingyenesen fordulhatnak bármikor a jövőben kérdéseikkel. A GEM csapata kizárólag olyan kérdésekre köteles válaszolni, melyeknél a tanuló igazoltan a saját kutatását is elvégezte, de nem biztos a válaszban.

A fenti garanciákon túl egyéb követelések érvényesítésére nincs lehetőség. A Kurzus során elért fejlődés tapasztalatok szerint rendkívül nagy lehet, azonban a Kurzus készítői nem tudják szavatolni, hogy milyen ütemben fog a Tanuló fejlődni és hogy milyen eredményeket fog elérni a Kurzusnak köszönhetően. A Tanuló induláskori nyelvi szintjétől, szorgalmától és az esetleges kimaradásoktól függően rendkívül nagyfokú eltérések lehetnek a Tanulók fejlődési sebességei és a Kurzusnak köszönhetően elért eredményei között. A meghatározott Cél eléréséért a GEM csapata mindent megtesz, de nem vállal anyagi és/vagy jogi felelősséget a tanulók fejlődéséért és eredményeiért.

(5) A Cél eléréséhez szükséges előrehaladás ellenőrzése a programban pontosan visszakövethető accountability rendszeren keresztül történik, melynek során a Tanuló minden nap néhány perc alatt elkészíthető beszámolót küld Gary részére. 

A beszámolók/kimaradt napok a mulasztástól számított 2 napon belül pótolhatók. A teljes program során összesen maximum 14 nap – pótlás nélküli – mulasztás megengedett. Ezt meghaladó mértékű mulasztás esetén a GEM által vállalt, 4. pontban rögzített garancia megszűnik.

(6) Amennyiben a Tanuló önhibájából – az accountability rendszer alapján – lassabban, vagy egyáltalán nem halad, a Támogatás időtartamának lejártát követően csak akkor kap további Támogatást, ha a megkezdett további hónap támogatási díját megfizeti.

A további hónapok Támogatásának díja: a teljes program díja / a program időtartama hónapban meghatározva. Amennyiben a Tanuló a Kurzus időtartamának lejártát követően a további Támogatás havi díját nem teljesíti, úgy a Támogatás számára befejeződött.

Amennyiben a Tanulót a Kurzus időtartama alatt igazolt vis major esemény (például súlyos baleset, betegség, esetleg családi tragédia stb.) akadályozza a Támogatás igénybevételében, úgy lehetősége van a Támogatás igénybevételére legfeljebb 30 napig halasztást kérni. A fizetési kötelezettség részletfizetés esetén ebben az esetben is fennmarad, de az akadályoztatás igazolt időtartamával  a Támogatás időtartama automatikusan meghosszabbodik.

(7) A GEM Kurzus elvégzése során a Tanuló amerikai angolt fog tanulni, amely a nyelvvizsgákon és az érettségin is teljes mértékben elfogadott. A Kurzus minden pontja angol anyanyelvűek által is hitelesített.

Arra azonban sajnos nem lehet garanciát vállalni, hogy ezzel minden magyar anyanyelvű angol tanár is tisztában van. Amennyiben valakit jelentős fontosságú vizsgán hátrányos megkülönböztetés ér (eddig nem fordult elő) amiatt, hogy nem a magyar oktatási rendszerben gyakran bevett, elavult szabályokat alkalmazza, lehetősége van az eset kivizsgálását kérni a GEM csapatától, ahol anyanyelvűekkel egyeztetett véleményt adunk ki a konkrét kérdés tekintetében.

(8) A Kurzus során a Tanulónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a lehető legjobb tudása szerint és nyitottsággal végezze el a Kurzus során számára előírt feladatokat. 

A GEM módszere egy teljesen új, saját fejlesztésű és rendkívül hatékony megközelítése az angol nyelv tanulásának. Éppen ezért a Tanuló találkozhat olyan feladatokkal, amikkel a korábbi tanulmányai során nem találkozott, vagy első benyomásként nem feltétlenül látja az értelmét. A Tanulónak a Kurzus során el kell végeznie az összes előírt feladatot, a Kurzus menetétől nem térhet el és nem alkalmazhatja szelektíven a feladatokat. Ha a Tanulónak bármilyen kérdése van, vagy a feladatok elvégzése során akadályba ütközik, úgy köteles Gary felé ezt azonnal jelezni. A fentiek teljesítésének elmaradása, esetén a fejlődés nem garantálható, a kitűzött Cél elérésére vonatkozó, a fenti 4. pontban rögzített garancia megszűnik.

(9) A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Tanuló a Kurzus megvásárlásától számított 14 napig jogosult a vásárlástól elállni, amely esetben a Kurzus addig megfizetett díja visszafizetésre kerül.

Ezt az igényt közvetlenül Gary-nek a Telegram üzenetküldő szoftveren keresztül kell jelezni. A 14 nap lejártáig a tanuló a számára összeállított tanulási terv és a kurzus felületének csupán első 6 heti anyagához kap hozzáférést, ezzel elkerülve az esetleges visszaéléseket. A Kurzus megvásárlásától számított 14 nap eltelte után az elállás joga akkor sem gyakorolható, ha a Tanuló egyébként részletfizetési kedvezményt választotta, mivel ezen a ponton a Tanuló a kurzus anyagainak és know-how-jának jelentős részéhez teljes hozzáférést kap.

Fontos megjegyezni, hogy a 14 napos próbaidőszak nem ingyenes nyelvtanulási lehetőséget jelent, hanem garanciaként értelmezendő. Amennyiben a Tanuló a 8. pontban kifejtett kötelezettségének nem tesz eleget, azaz 

(a) az előírt feladatokat nem végzi el maradéktalanul legalább 7 egymást követő napon keresztül

(b) és/vagy az elállás előtt nem jelzi írásban vagy hangüzenetben a Telegram üzenetküldő szoftveren keresztül Gary felé az esetleges kérdéseit/elakadásait, ami miatt az elállást fontolgatja (erre a jelzés során nem kell explicit utalni), és ezekre nem próbál meg Gary-vel közösen megoldást találni

(c) és/vagy az elállási jogát indoklás nélkül gyakorolja

az elállással egy időben a Kurzus időarányos díjának kétszeresével egyenlő (a Kurzus teljes díja / 300 * a Kurzusban töltött napok száma * 2), de legalább 30.000 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik a Tanulónak az igénybe vett személyes mentorálás után, ami a visszatérítendő összegből levonásra kerül.

Bármely részletfizetési konstrukció választása esetén a Kurzus folytatásában való bárminemű akadályoztatás nem érinti az eredeti részletfizetési kötelezettség teljesítését, így azt az akadályoztatás időtartama alatt is teljesíteni kell (vagyis részletfizetés esetén sem lehet a Kurzus időtartama alatt „kilépni” a Kurzusból, a fizetési kötelezettség minden esetben fennmarad) Ennek fő oka, hogy a Kurzus nem egy havidíjas szolgáltatás, hanem egy online szellemi termék, aminek az ellenértékét erre vonatkozó igény esetén lehet részletekben is fizetni. A Tanuló által a Kurzus megrendelésétől számított 14. napon túl bármilyen okból közölt elállás/felmondás nem vált ki joghatást, azonban részletfizetés esetén a díj hátralékos összege azonnal, teljes egészében esedékessé válik, és annak összegével a Tanuló bankkártyája megterhelésre kerül. Amennyiben ez a tranzakció sikertelen, és a tanuló 30 napon belül nem rendezi a fennmaradó összeget, úgy a Tanuló automatikusan – a hátralévő adósságán túl – 1.000.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles.

(10) A www.garysenglishmethod.com weboldal, a Kurzus során felhasznált valamennyi oktatási módszer, know-how, oktatási tananyag, egyéb szellemi alkotás vagy információ (a továbbiakban együttesen: „Alkotások”) szerzője és felhasználási joguk kizárólagos jogosultja Gary. A Kurzus megrendelésével, a Kurzus díjának megfizetését követően a Tanuló a Kurzus keretében, a Kurzus elvégzése céljából, a Kurzus időtartamára jogosulttá válik az Alkotások nem kizárólagos, az alábbiak szerinti korlátolt terjedelmű felhasználására.

A felhasználási jog nem terjed ki az Alkotások Kurzus elvégzését meghaladó egyéb célú felhasználására, így Gary kifejezett, előzetes írásbeli jóváhagyása hiányában a Tanuló nem jogosult az Alkotások teljes vagy részleges másolására, többszörözésére, módosítására, továbbítására (megosztására), nyilvánosságra hozatalára, hasznosítására, átruházására, alfelhasználási jog engedélyezésére, a Kurzus során történő saját célú felhasználást meghaladó egyéb felhasználására.

Jogellenes felhasználás esetén a Tanuló jogsértésenként 1.000.000 Ft összegű kötbért köteles Gary részére fizetni, a kötbér a jogsértéssel egyidejűleg esedékessé válik. Amennyiben a Tanuló a jogellenes felhasználást az Alkotások hasznosításával valósítja meg, úgy a kötbér összege jogsértésenként 3.000.000 Ft. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Tanulót az alól, hogy a jogsértő felhasználásával késedelem nélkül felhagyjon és haladéktalanul törölje az Alkotásokat érintő megosztott tartalmakat

A GEM fiók bejelentkezési adatait a Tanulónak szigorúan titokban kell tartania és gondoskodnia kell a fiókja védelméről (erős jelszó választása, vírusvédelem a saját eszközén stb.). A kötbér megfizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti a Tanulót, ha a jogellenes felhasználásra azzal összefüggésben kerül sor, hogy harmadik személyek illetéktelenül hozzáférnek a Tanuló fiókjának belépési adataihoz. Egy GEM fiókot egyszerre csak az adott Kurzusra jelentkezett és a Kurzus díját megfizető adott Tanuló használhat, a Támogatást, kedvezményeket csak az érintett Tanuló veheti igénybe. Ettől eltérni kizárólag Gary kifejezett előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén lehet. Több személy egy fiókhoz való hozzáférése akkor kerülhet engedélyezésre, ha egy család több tagja vagy egy cég több munkatársa kíván a Kurzuson részt venni. Ebben az esetben a GEM és az érintett személyek egyedi megállapodást kötnek.

Amennyiben a rendszer jelzi, hogy egy Tanuló fiókjával Gary engedélye nélkül különböző földrajzi helyen található IP címekről lényegében azonos időben bejelentkezés történik, vagy kiderül, hogy a Tanuló az Alkotásokat bármilyen egyéb jogellenes módon használja, a GEM csapata jogosult a Kurzus igénybevételére vonatkozó szerződést a Tanulóval azonnali hatállyal felmondani, és a fiók hozzáférését lezárni. Ebben az esetben a szerződésszegő Tanuló a GEM csapatával szemben igényt nem érvényesíthet, a Kurzus díja tekintetében visszatérítésre nem jogosult. Ha pedig az előzőek szerint szerződésszegő Tanuló a Kurzus díját részletfizetés mellett kívánta teljesíteni, a felmondás közlésével egyidejűleg a díj hátralékos összege azonnal, teljes egészében esedékessé válik és annak összegével a Tanuló bankkártyája megterhelésre kerül.

Természetesen nem minősül jogellenes felhasználásnak, ha a Tanuló a weboldalon található ingyenes anyagokat, blogcikkeket vagy a Kurzussal kapcsolatos pozitív tapasztalatait a forrás egyértelmű megjelölésével megosztja másokkal.

(11) A GEM és a Tanuló elkötelezett az esetleges viták békés, tárgyalásos úton való rendezésére. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni, úgy a hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Budakörnyéki Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik a jogvita elbírálására.

A GEM az ÁSZF módosításának jogát fenntartja, azzal a kikötéssel, hogy az ÁSZF módosítása a már folyamatban levő Kurzusokra kizárólag a Tanuló beleegyezésével alkalmazható. (Ha a Tanuló hivatalos kommunikációs csatornán a változásokról tájékoztatást kap, és kifogással nem él 14 napon belül, az automatikusan beleegyezésnek minősül.)

error: Sorry, this premium content is protected!